elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Czwartek 18.08.2022

Regulamin Organizacyjny

Zarządzenie Nr 18/2017

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie

z dnia 06 października 2017 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie

 

Na podstawie § 6 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mławie nadanego Uchwałą Nr XVII/170/2012 Rady Miasta Mława
z dnia 24 kwietnia 2012r. zmienionego Uchwałą Nr XX/207/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2012r. oraz Uchwałą Nr XVI/191/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 marca 2016r.

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zobowiązuje się pracowników do zapoznania z Regulaminem Organizacyjnym, który dostępny jest do wglądu w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§ 3

 

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mławie wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2017r.

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2017

z dnia 06 października 2017r.

Dyrektora MOPS w Mławie

 

Regulamin Organizacyjny

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Mławie

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację, strukturę wewnętrzną i zasady funkcjonowania Ośrodka.

 

§2

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Ośrodku - należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie,

2) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Ośrodka,

3) Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie,

2)  kierowniku komórki organizacyjnej - należy przez to rozumieć kierownika działu,

3)  komórkach organizacyjnych Ośrodka - należy przez to rozumieć wyodrębnione
w strukturze organizacyjnej Ośrodka działy lub samodzielne stanowiska pracy, jako komórki samodzielne,

4)  Radzie Miasta - należy przez to rozumieć Radę Miasta Mława,

5)  Burmistrzu Miasta - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Mława.

 

§3

 

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, zwany dalej „Ośrodkiem” jest samodzielną, budżetową jednostką organizacyjną gminy, utworzoną dla realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

2) Ośrodek wykonuje zadania własne gminy oraz zlecone z zakresu administracji rządowej.

3) Obszar działalności Ośrodka stanowi miasto Mława.

4) Ośrodek jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa.

 

 

ROZDZIAŁ II

Organizacja Ośrodka

 

§4

 

1) Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor zgodnie z zakresem pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta.

2) Dyrektor kieruje pracą Ośrodka przy pomocy Kierownika Działów i Głównego Księgowego.

3) Dyrektora zatrudnia Burmistrz Miasta.

4) Pozostałych pracowników Ośrodka zatrudnia Dyrektor.

5) Kierownik Działów realizuje zadania Dyrektora podczas jego nieobecności w pracy
w zakresie udzielonego przez niego pełnomocnictwa.

6) Dyrektor Ośrodka może upoważnić również inną osobę do wykonywania zadań,
o których mowa w pkt.5.

 

 

§5

 

1) Wewnętrzną strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą komórki organizacyjne: działy oraz samodzielne stanowiska pracy.

2) Działy mogą być podzielone na sekcje.

3) W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne:

     1. Dział Pomocy Środowiskowej (DPS)

     2. Dział Świadczeń (DŚ)

3. Dział Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych Usług Opiekuńczych (DUO
i SPUO)

     4. Dział Finansowo – Księgowy (DFK):

          a) sekcja ds. księgowości

          b) sekcja ds. kadr i płac

     5. Dział Świadczeń Rodzinnych (DŚR):

          a) sekcja ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

          b) sekcja ds. dłużników alimentacyjnych

          c) sekcja ds. świadczenia wychowawczego

     6. Dział Administracyjny (DA)

     7. Dział Organizacyjny (DO)

     8. Dział Dodatków Mieszkaniowych (DDM)

     9. Dział Pomocy Materialnej (DPM)

     10. Dział Wspierania Rodziny (DWR)

     11. Dział Profilaktyczno-Społeczny (DP-SP)

4) Schemat struktury organizacyjnej Ośrodka oraz podległość poszczególnych działów określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

 

ROZDZIAŁ III

Zasady organizacji pracy Ośrodka

 

§6

 

1) Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

2) Komórki organizacyjne zobowiązane są do współpracy i współdziałania w celu realizacji zadań Ośrodka.

3) Ośrodek realizując swoje zadania współpracuje z organizacjami pozarządowymi,
w tym fundacjami i stowarzyszeniami, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi,
w oparciu o przepisy prawa.

 

§7

 

Do zadań Dyrektora Ośrodka należy m.in.:

1) organizacja i kierowanie pracą Ośrodka oraz zapewnienie warunków niezbędnych do jego funkcjonowania i realizacji powierzonych zadań,

2) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz zgodnie z udzielonym przez Burmistrza Miasta

pełnomocnictwem,

3) dokonywanie czynności prawnych na mocy pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Miasta,

4) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie upoważnień Burmistrza Miasta,

5) realizacja zadań kierownika Ośrodka, wynikających z ustawy o pomocy społecznej, innych przepisów prawa, zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady Miasta,

6) sprawowanie nadzoru nad prowadzoną gospodarką finansową Ośrodka oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej całokształt,

7) organizowanie kontroli zarządczej oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej skuteczne
i efektywne funkcjonowanie,

8) gospodarowanie funduszem płac oraz środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami prawa,

9) koordynowanie realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

10) wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka,

11) dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników,

12) wydawanie zarządzeń wewnętrznych oraz ustalanie regulaminów Ośrodka,

13) sprawowanie nadzoru nad powierzonym Ośrodkowi mieniem gminy,

14) składanie Radzie Miasta corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

 

§8

 

Do zadań Kierownika Działów należy m.in.: 

1) kierowanie pracą Ośrodka oraz zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności,

2) sprawowanie nadzoru nad działalnością podległych komórek organizacyjnych
i realizacją powierzonych im zadań, w tym:

a) analiza prawidłowości sporządzanych wywiadów środowiskowych i kontraktów socjalnych,

b) sprawdzanie projektów przygotowanych decyzji pod względem merytorycznym
i prawnym dotyczących zasadności przyznania, bądź odmowy przyznania świadczeń,

c) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

3) rozpatrywanie skarg i wniosków odnoszących się do działań realizowanych przez podległe komórki,

4) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń przyznawanych w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej na podstawie upoważnień Burmistrza Miasta,

5) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej,

6) opracowywanie sprawozdań z udzielonych świadczeń pomocy społecznej,

7) kompletowanie dokumentów i przesyłanie odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,

8) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym świadczeniobiorców,

9) załatwianie spraw interwencyjnych kierowanych do Ośrodka,

10) podejmowanie, w porozumieniu z Działem Finansowo-Księgowym oraz działem świadczeń, czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wobec osób, które nienależnie pobrały świadczenia z pomocy społecznej lub nie wywiązały się z obowiązku ich zwrotu.

 

§9

 

Kierownicy działów realizują zadania poprzez:

1) organizację i nadzorowanie pracy działu,

2) rozpatrywanie skarg związanych z działalnością działu,

3) opracowywanie pism i innych dokumentów oraz prowadzenie dokumentacji zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa,

4) opracowywanie danych służących sprawozdawczości,

5) systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie zadań działu i przekazywanie jej podległym pracownikom,

6) inicjowanie szkoleń zawodowych pracowników podległego działu,

7) dokonywanie ocen pracy podległych pracowników,

8) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad porządkiem i dyscypliną pracy oraz przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych przez podległych pracowników.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

 

§ 10

 

Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy m.in.:

1) rozpoznawanie oraz analiza i ocena zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

2) przeprowadzanie oraz aktualizacja rodzinnych wywiadów środowiskowych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych i  na wniosek uprawnionych instytucji,

3) prowadzenie pracy socjalnej w środowiskach obejmowanych pomocą społeczną,
w tym zawieranie kontraktów socjalnych,

4) kompletowanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym dokumentów wymaganych do przyznania świadczeń pomocy społecznej oraz przygotowywanie projektów decyzji,

5) sprawowanie kontroli prawidłowości realizacji dożywiania w szkołach i przedszkolach,

6) prowadzenie rozliczeń finansowych dotyczących dożywiania,

7) prowadzenie poradnictwa dla osób ubiegających się o pomoc społeczną,

8) zgłaszanie rodzin wymagających pomocy asystenta rodziny,

9) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,

10) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych,

11) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, usługach poradnictwa zawodowego
i szkoleniach,

12) współuczestniczenie w opracowaniu oraz wdrażaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia,

13) realizacja innych zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, a także zadań wynikających z innych ustaw,
w tym w szczególności z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

 

 

§ 11

 

Do zadań Działu Świadczeń należy m.in.:

1) prowadzenie postępowań oraz opracowywanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

2) sporządzanie dokumentów dotyczących wypłaty przyznanych świadczeń,

 

3) prowadzenie rejestru osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej,

4) kontrola i weryfikacja wypłaconych świadczeń oraz wydawanie decyzji w przypadku świadczeń nienależnie pobranych,

5) podejmowanie w porozumieniu z działem finansowo-księgowym oraz działem pomocy środowiskowej czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wobec osób, którzy nienależnie pobrały świadczenia z pomocy społecznej lub nie wywiązały się
z obowiązku ich zwrotu,

6) kierowanie i umieszczanie w domach pomocy społecznej,

7) ustalanie odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej,

8) kierowanie do środowiskowych domów samopomocy oraz innych ośrodków wsparcia,

9) sprawdzanie pod względem merytorycznym wywiadów środowiskowych oraz dokumentów dotyczących odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej,

10) współdziałanie z pracownikami socjalnymi w sprawach dotyczących pomocy społecznej,

11) prowadzenie spraw dotyczących wynagrodzenia należnemu opiekunowi z tytułu sprawowania opieki, przyznanego przez sąd,

12) organizowanie pogrzebu osobom bezdomnym oraz pokrywanie kosztów z tym związanych,

13) wydawanie zaświadczeń o otrzymanych świadczeniach osobom korzystającym
z pomocy społecznej,

14) realizacja innych zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.

 

§12

 

Do zadań Działu Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych Usług Opiekuńczych należy:

1) zapewnienie mieszkańcom miasta usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,

2) prowadzenie dokumentacji usług opiekuńczych, w tym przyjmowanie wniosków, sporządzanie wywiadów środowiskowych i przygotowywanie projektów decyzji,

3) opracowywanie miesięcznych analiz dotyczących kosztów i wydatków świadczonych usług opiekuńczych,

4) naliczanie odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

5) wydawanie podopiecznym sporządzonych należności za wykonane usługi,

6) opracowywanie miesięcznych grafików pracy opiekunek środowiskowych,

7) kontrola świadczonych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców i przedstawianie w tej sprawie informacji  Dyrektorowi Ośrodka.

 

§13

 

1. W Dziale Finansowo-Księgowym funkcjonuje:

- Sekcja ds. księgowości

- Sekcja ds. kadr i płac

 

2. Do obowiązków Głównego Księgowego należy:

1) prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, polegającej w szczególności na:

 

 

 

a) organizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów finansowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych,

b) ochronie mienia będącego w użytkowaniu i posiadaniu Ośrodka,

c) bieżącym prowadzeniu księgowości,

d) prawidłowym i terminowym dokonywaniu rozliczeń finansowych,

e) sporządzaniu sprawozdań finansowych,

f) nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne;

2) prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka, polegające w szczególności na:

a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi,

b) sprawdzaniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Ośrodek,

c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;

3) sprawowanie nadzoru wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka,

4) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

a) wstępnej, bieżącej i następczej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,

b) wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Ośrodka,

c) wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych Ośrodka stanowiących przedmiot księgowań oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

5) kierowanie i sprawowanie nadzoru nad pracą podległych pracowników,

6) opracowywanie projektów aktów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,

7) obsługa księgowa pozyskanych środków zleconych,

8) prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją majątku trwałego Ośrodka.

 

3. Do zadań sekcji ds. księgowości należy m.in.:

1) dokonywanie wszelkich operacji gotówkowych polegających na przyjmowaniu wpłat
i dokonywaniu wypłat na podstawie dokumentów dotyczących obrotu pieniężnego (kasa),

2) należyte zabezpieczenie środków pieniężnych i papierów wartościowych w kasie Ośrodka,

3) sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów księgowych operacji gotówkowych i bezgotówkowych oraz ich dekretacja,

4) prowadzenie ksiąg rachunkowych w formie elektronicznej,

5) prowadzenie ewidencji księgowej dłużników alimentacyjnych z uwzględnieniem wysokości ich zadłużenia oraz należnych odsetek w rozbiciu procentowym dla budżetu państwa i budżetu gminy,

6) realizacja zleceń wypłaty świadczeń,

7) dokonywanie zapłat w systemie bankowości internetowej,

8) prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT,

9) wykonywanie obowiązków sprawozdawczych,

10) prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,

11) prowadzenie kontroli druków ścisłego zarachowania,

 

 

12) podejmowanie w porozumieniu z działem pomocy środowiskowej i świadczeń rodzinnych czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wobec osób, które nienależnie pobrały świadczenia lub nie wywiązały się z obowiązku ich zwrotu,

13) prowadzenie wszelkiej korespondencji dotyczącej spraw finansowo-księgowych.

 

4. Do zadań sekcji ds. kadr i płac należy m.in.:

1) prowadzenie akt osobowych pracowników,

2) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, udzielaniem urlopów, nagradzaniem, wyróżnianiem i karaniem pracowników,

3) sporządzanie zakresów czynności i angaży,

4) prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz nadzór nad dyscypliną pracy,

5) zapewnienie prawidłowej realizacji uprawnień pracowniczych,

6) prowadzenie dokumentacji dot. PFRON,

7) prowadzenie i załatwianie innych spraw pracowniczych wynikających
z obowiązujących przepisów prawa pracy,

8) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów cywilnoprawnych,

9) prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z wynagrodzeniami oraz dokumentacji związanej z wypłatą świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

10) sporządzanie list płac i wypłata wynagrodzeń,

11) naliczanie i wypłata innych świadczeń pracowniczych wynikających ze stosunku pracy,

12) sporządzanie deklaracji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych oraz deklaracji związanych z ubezpieczeniami społecznymi,

13) sporządzanie przelewów składek i należności na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego,

14) sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników,

15) wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i uzyskanych dochodach,

16) prowadzenie i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

§14

 

1. W Dziale Świadczeń Rodzinnych funkcjonuje:

- Sekcja ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

- Sekcja ds. dłużników alimentacyjnych

- Sekcja ds. świadczenia wychowawczego

 

2. Do zadań Sekcji ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy m.in.:

1) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń przyznanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

2) prognozowanie potrzeb, analizowanie wydatków i realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z tytułu pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłków dla opiekunów, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka
z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu,

3) sporządzanie wniosków o dotację z budżetu państwa na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu,

 

 

 

4) kontrola prawidłowości przyznania świadczeń i weryfikacja wypłaconych, w tym wydawanie decyzji i prowadzenie postępowań windykacyjnych w przypadku nienależnie pobranych świadczeń,

5) sporządzanie imiennych list wypłat oraz dyspozycji finansowych wypłaty świadczeń przyznanych na podstawie ustaw wymienionych w pkt 1,

6) opracowywanie danych i sporządzanie sprawozdawczości z realizacji ww. świadczeń,

7) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym świadczeniobiorców,

8) wydawanie zaświadczeń dotyczących przyznanych świadczeń.

 

3. Do zadań Sekcji ds. dłużników alimentacyjnych należy m.in.:

1) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i  odbieranie oświadczenia majątkowego od dłużników,

2) prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,

3) rozliczanie wpłat należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

4. Do zadań Sekcji ds. świadczenia wychowawczego należy m.in.:

1) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń wychowawczych,

2) kontrola i weryfikacja wypłaconych świadczeń wychowawczych oraz prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, udzielanie ulg w spłacie należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz prowadzenie postępowań egzekucyjnych,

3) prognozowanie potrzeb i bieżące analizowanie wydatków z tytułu wypłat świadczeń wychowawczych oraz współdziałanie w tym zakresie z Działem Finansowo – Księgowym,

4) sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń wychowawczych,

5) sporządzanie wniosków o dotację celową z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych oraz rozliczanie otrzymanej dotacji,

6) sporządzanie imiennych list wypłat oraz dyspozycji finansowych do realizacji przelewów drogą elektroniczną w zakresie świadczeń wychowawczych.

 

§15

 

Do zadań Działu Administracyjnego należy m.in.:

1) prowadzenie wszelkich spraw związanych z administrowaniem oraz obsługą gospodarczą budynków i pomieszczeń Ośrodka, w tym w szczególności z ochroną przeciwpożarową, zabezpieczeniami, remontami i modernizacją,

2) sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym, sanitarnym i właściwą eksploatacją wszystkich obiektów i urządzeń Ośrodka,

3) zaopatrywanie Ośrodka w niezbędne wyposażenie biurowe i materiały eksploatacyjne,

4) prowadzenie spraw gospodarczych, przeciwpożarowych i spraw obrony cywilnej Ośrodka oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów,

5) planowanie realizacji zadań zlecanych do wykonania innym podmiotom
i szacowanie środków na ich realizację,

6) szacowanie środków związanych z utrzymaniem pomieszczeń i obiektów Ośrodka,

7) szacowanie wydatków na zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych,

8) prowadzenie postępowań w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego
i otwartych konkursów ofert,

9) opracowywanie umów w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego,

 

 

10) prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

11) wykonywanie zleconych przez Dyrektora czynności związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Ośrodku,

12) wykonywanie drobnych napraw i prac konserwatorskich w Ośrodku,

13) utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach i wokół budynku Ośrodka,

14) utrzymywanie w czystości sprzętu gospodarstwa domowego,

15) doręczanie adresatom decyzji administracyjnych i pism urzędowych,

16) doręczanie korespondencji na pocztę,

17) organizacja spotkań, imprez okolicznościowych i rekreacyjnych w ramach działań prowadzonych przez Ośrodek,

18) koordynowanie działań wolontariuszy wykonujących zadania na rzecz osób korzystających z pomocy społecznej oraz koordynowanie działań w zakresie wspierania aktywności społeczności lokalnej.

 

§ 16

 

Do zadań Działu Organizacyjnego należy m.in.:

1) prowadzenie sekretariatu oraz obsługa biurowa Dyrektora,

2) zapewnienie obiegu pism i dokumentów zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną,

3) realizacja zadań związanych z wysyłaniem korespondencji z Ośrodka,

4) wydawanie petentom decyzji administracyjnych,

5) ewidencja i wydawanie materiałów biurowych,

6) prowadzenie biblioteki Ośrodka,

7) opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Burmistrza dotyczących zadań realizowanych przez Ośrodek, zarządzeń wewnętrznych, projektów umów
i porozumień zawieranych przez MOPS, wydawanie opinii prawnych,

8) administrowanie systemami informatycznymi Ośrodka,

9) zabezpieczenie zbiorów danych i programów przed ich utratą i zniszczeniem, monitorowanie poziomu bezpieczeństwa w systemach informatycznych w Ośrodku oraz zabezpieczenie systemu informatycznego przed dostępem do niego osób nieuprawnionych,

10) archiwizowanie zbiorów danych osobowych oraz wykonywanie innych czynności związanych z bieżącym funkcjonowaniem systemów komputerowych,

11) instalacja aplikacji/programów na stacjach roboczych i serwerach,

12) zapewnienie sprawnego działania sieci komputerowej oraz działającego w niej oprogramowania,

13) udzielanie bieżących konsultacji informatycznych pracownikom Ośrodka,

14) administrowanie stroną internetową Ośrodka,

15) administrowanie pocztą elektroniczną i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem obiegu informacji w Ośrodku,

16) administrowanie systemem łączności internetowej,

17) administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą oraz elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (e-PUAP),

18) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz ewidencji licencji na oprogramowania.

 

§ 17

 

Do zadań Działu Dodatków Mieszkaniowych należy m.in.: 

1) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych i energetycznych,

 

2) sporządzanie list wypłat dodatków mieszkaniowych dla poszczególnych zarządców zasobów mieszkaniowych oraz osób uprawnionych,

3) sporządzanie list wypłat dodatków energetycznych dla osób uprawnionych,

4) kontrola i weryfikacja wypłaconych dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz prowadzenie postępowań w przypadku nienależnie pobranych dodatków,

5) bieżące analizowanie wydatków z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych
i energetycznych oraz współdziałanie w tym zakresie z Działem Finansowo-Księgowym,

6) szacowanie kwot niezbędnych do wypłacania dodatków energetycznych
w poszczególnych kwartałach, wymaganych do wniosku o przyznanie dotacji z budżetu państwa na ten cel oraz rozliczanie otrzymanej dotacji celowej,

7) sporządzanie sprawozdań z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych,

8) prowadzenie niezbędnej korespondencji oraz kontroli nad doręczeniem wydanych decyzji administracyjnych,

9) wykonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzeniem archiwum zakładowego Ośrodka.

 

§ 18

 

Do zadań Działu Pomocy Materialnej należy m.in.:

1) prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów, 

2) ustalanie uprawnień do stypendium zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Mława,

3) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu przyznawanych stypendiów,

4) prowadzenie postępowań w sprawach wniesionych odwołań,

5) przygotowywanie informacji związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy materialnej dla uczniów,

6) obsługa wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz realizacja innych zadań wynikających z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,

7) obsługa Punktu Informacyjno-Doradczego:

a) prowadzenie rejestru podań w dzienniku korespondencyjnym i systemie informatycznym,

b) przyjmowanie interesantów i udzielanie im informacji z zakresu świadczeń udzielanych przez Ośrodek.

 

§ 19

 

Do zadań Działu Wspierania Rodziny należy m.in.:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, 

2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, 

3) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, 

4) wspieranie aktywności społecznej rodzin, 

5) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, 

6) motywowanie rodziców do udziału w zajęciach grupowych, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, 

7) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, 

 

 

8) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

9) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, 

10) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, 

11) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, 

12) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

13) sporządzenie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,

14) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym, jednostkami administracji rządowej
i samorządowej, właściwymi organizacjami, podmiotami i osobami specjalizującymi się
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny. 

 

§ 20

 

Do zadań Działu Profilaktyczno - Społecznego należy:

Realizacja zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz przemocy w rodzinie,
w tym m.in.:

1) prowadzenie zajęć i profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej
w szkołach na terenie miasta Mława, mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie,

2) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży ze środowisk zaniedbanych wychowawczo
i zagrożonych patologią społeczną, 

3) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, przemoc w rodzinie oraz problemy psychospołeczne pomocy psychologicznej, prawnej i pedagogicznej,

4) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  od alkoholu, narkotyków i dla ofiar przemocy w rodzinie,

5) obsługa telefonu zaufania dla osób z problemami uzależnień i ofiar  przemocy
w rodzinie: dyżur psychologa, prawnika, policjantów itp.,

6) współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

7) pomoc merytoryczna osobom zgłaszającym wnioski o obowiązkowe leczenie odwykowe do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

8) realizacja procedury Niebieskiej Karty,

9) współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie,

10) współdziałanie z  instytucjami na terenie miasta i regionu w celu realizacji zadań pomocy społecznej oraz zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

11) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych i prawnych, mającej na celu rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii
i przemocy w rodzinie,

12) organizowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zaniedbanych wychowawczo i zagrożonych patologią społeczną.

 

§ 21

 

Do zadań wszystkich działów należy współpraca z pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie archiwum zakładowego w zakresie odpowiedniego przygotowania dokumentacji do przekazania do archiwum.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

 

§ 22

 

1) Szczegółowe zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników określone na piśmie przez Dyrektora Ośrodka załącza się do akt osobowych pracowników.

2) Godziny pracy Ośrodka określa Dyrektor w Regulaminie pracy.

3) Traci moc Zarządzenie Nr 3/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mławie z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.

 

§ 23

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2017r. 

 

ZARZĄDZENIE NR 17/2018

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie

z dnia 04 grudnia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie

 

          Na podstawie § 6 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mławie nadanego Uchwałą Nr XVII/170/2012 Rady Miasta Mława
z dnia 24 kwietnia 2012r. zmienionego Uchwałą Nr XX/207/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2012r., Uchwałą Nr XVI/191/2016 Rady Miasta Mława z dnia
29 marca 2016r. oraz Uchwałą Nr XLV/547/2018 Rady Miasta Mława z dnia
25 września 2018r.

zarządza sią, co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie z dnia 06 października 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 19 po pkt 14) dodaje się ustęp w brzmieniu:

„W ramach Działu Wspierania Rodziny funkcjonuje Zespół ds. asysty rodzinnej.

Do zadań Zespołu ds. asysty rodzinnej należy w szczególności:

1) diagnozowanie i analiza sytuacji rodzinnej pod kątem zaistniałych problemów
i deficytów,

2) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych w celu przywrócenia zdolności do wypełniania tych funkcji,

3) prowadzenie działań wspierających na rzecz dzieci i młodzieży pozostających poza rodziną biologiczną,

4) prowadzenie działań wspierających na rzecz rodzin biologicznych, których dzieci znajdują się poza rodziną,

5) prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodzin w celu rozwijania ich umiejętności opiekuńczo – wychowawczych,

6) organizowanie dla rodzin spotkań mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji – grupy wsparcia, grupy samopomocowe,

7) współtworzenie oraz zgłaszanie propozycji zmian do trzyletniego gminnego programu wspierania rodziny,

8) współpraca z instytucjami i placówkami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.”

 

§ 2

 

Strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2019

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie

z dnia 08 stycznia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie

 

          Na podstawie § 6 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mławie nadanego Uchwałą Nr XVII/170/2012 Rady Miasta Mława
z dnia 24 kwietnia 2012r. zmienionego Uchwałą Nr XX/207/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2012r., Uchwałą Nr XVI/191/2016 Rady Miasta Mława z dnia
29 marca 2016r. oraz Uchwałą Nr XLV/547/2018 Rady Miasta Mława z dnia
25 września 2018r.

zarządza sią, co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mławie stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie z dnia 06 października 2017 roku
z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 20 otrzymuje brzmienie:

Do zadań Działu Profilaktyczno-Społecznego  należy m.in.:

1) organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zaniedbanych wychowawczo i zagrożonych patologią społeczną,

2) realizacja zadań własnych gminy związanych z przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie, w tym:

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej na terenie miasta Mława mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,

- obsługa telefonu zaufania dla ofiar  przemocy w rodzinie,

- realizacja procedury Niebieskiej Karty,

- współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie,

- współdziałanie z instytucjami na terenie miasta i regionu w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych i prawnych, mającej na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 

 

§ 2

 

Strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie określa Załącznik 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE NR 17/2018

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie

z dnia 04 grudnia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie

 

          Na podstawie § 6 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mławie nadanego Uchwałą Nr XVII/170/2012 Rady Miasta Mława
z dnia 24 kwietnia 2012r. zmienionego Uchwałą Nr XX/207/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2012r., Uchwałą Nr XVI/191/2016 Rady Miasta Mława z dnia
29 marca 2016r. oraz Uchwałą Nr XLV/547/2018 Rady Miasta Mława z dnia
25 września 2018r.

zarządza sią, co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie z dnia 06 października 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 19 po pkt 14) dodaje się ustęp w brzmieniu:

„W ramach Działu Wspierania Rodziny funkcjonuje Zespół ds. asysty rodzinnej.

Do zadań Zespołu ds. asysty rodzinnej należy w szczególności:

1) diagnozowanie i analiza sytuacji rodzinnej pod kątem zaistniałych problemów
i deficytów,

2) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych w celu przywrócenia zdolności do wypełniania tych funkcji,

3) prowadzenie działań wspierających na rzecz dzieci i młodzieży pozostających poza rodziną biologiczną,

4) prowadzenie działań wspierających na rzecz rodzin biologicznych, których dzieci znajdują się poza rodziną,

5) prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodzin w celu rozwijania ich umiejętności opiekuńczo – wychowawczych,

6) organizowanie dla rodzin spotkań mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji – grupy wsparcia, grupy samopomocowe,

7) współtworzenie oraz zgłaszanie propozycji zmian do trzyletniego gminnego programu wspierania rodziny,

8) współpraca z instytucjami i placówkami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.”

 

§ 2

 

Strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 01.01.2021
Data udostępnienia informacji: 01.01.2021
Data ostatniej aktualizacji: 01.01.2021
Liczba wyświetleń: 195
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
01.01.2021
12:24:22
edycja
Administrator
Regulamin Organizacyjny
01.01.2021
12:18:20
dodanie
Administrator
Regulamin Organizacyjny