elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Środa 04.10.2023
Jesteś tutaj:

Statut prawny

Uchwała Nr XVII / 170 /2012

Rady Miasta Mława

z dnia 24 kwietnia 2012r.

 

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Mławie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.11 ust.2 i art. 12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy

z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362

z późn. zm. ) Rada Miasta uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały.

 

§ 2

 

Tracą moc:

 1. Uchwała Nr XVI/158/2007 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Mławie.

 1. Uchwała Nr XXX/328/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Mławie.

 1. Uchwała Nr XXXII/353/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W Mławie.

 

§ 3

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

                                                                

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta

 

inż Krzysztof  Wasiłowski

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVII / 170 /2012

Rady Miasta Mława

z dnia 24 kwietnia 2012r.

 

 

 

STATUT

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W MŁAWIE 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Rozdział I

 

§ 1

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, zwany w dalszej części Statutu Ośrodkiem, działa na podstawie:

 

1)     ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362

z późn. zm.)

2)     ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

3)     ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

4)     ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.)

5)     ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r.

Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

6)     ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.)

7)     ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.

z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)

8)     ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r.  Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

9)     ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

(Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

10) ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.)

11) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz. 124

z późn. zm.)

12) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

13) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2001r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)

14) ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

(Dz. U. z 2011r. Nr 123 poz. 698 z późn. zm.)

15) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)

16) uchwały powołującej MOPS w Mławie

17) niniejszego Statutu.

 

§ 2

 

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną gminy, utworzoną dla realizacji zadań pomocy społecznej.
 2. Terenem działania Ośrodka jest Miasto Mława.
 3. Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zlecone z zakresu administracji rządowej.
 4. Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu miasta.

 

 

Rozdział II

Cel i zadania Ośrodka

 

§ 3

 

 1. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby

i możliwości.

 1. Pomoc społeczna realizowana przez Ośrodek wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
 2. Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmują w szczególności:

1)     tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej;

2)     analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej

i innymi aktami prawnymi;

3)     pobudzanie aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

4)     zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin zamieszkałych na terenie Gminy i umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka;

5)     pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom

i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania

w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Jest to praca socjalna z osobą, rodziną, grupą lub społecznością lokalną rozumianą jako proces charakteryzujący się ciągłością i systematycznością oddziaływań pracownika socjalnego;

6)     współdziałanie z istniejącymi na terenie miasta organizacjami społecznymi, kościołami katolickimi, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań pomocy społecznej;

7)     prowadzenie interwencji kryzysowej stanowiącej zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Poradnictwo specjalistyczne w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia

w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód;

8)     prowadzenie postępowania w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń

z funduszu alimentacyjnego;

9)     podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych;

10) prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie lub odmowę przyznania dodatku mieszkaniowego lub wstrzymanie prawa do dodatku mieszkaniowego;

11) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

 

 

§ 4

 

 1. Do zadań własnych gminy realizowanych przez Ośrodek, należy:

 

1)     opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób

i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2)     sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;

3)     udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4)     przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

5)     przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

6)     przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych

w wyniku zdarzenia losowego;

7)     opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz za osoby wspólnie niezamieszkujące z matką, ojcem lub rodzeństwem;

8)     praca socjalna;   

9)     organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w  tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

z zaburzeniami psychicznymi;

10) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;

11) dożywianie dzieci;

12) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

13) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

14) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu

z zakładu karnego;

15) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;

16) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

17) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

18) współdziałanie oraz pomoc klubom i stowarzyszeniom prowadzącym działalność statutową w zakresie integracji w środowisku osób uzależnionych i współuzależnionych;

19) inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.

 

 1. Do zadań własnych gminy realizowanych przez Ośrodek, należy również:

 

1)     przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

2)     przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

3)     prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia

o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

4)     podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

5)     współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach;

6)     prowadzenie postępowania, w tym wydawanie i realizacja decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych; 

7)     prowadzenie działań w sprawach z zakresu wspierania rodziny.  

 

§ 5

 

Ośrodek realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które obejmują:

 

1)     organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  w miejscach zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

2)     przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych

z klęską żywiołową lub ekologiczną;

3)     realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

4)     przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom;

5)     wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;

6)     prowadzenie postępowań, w tym wydawanie i realizowanie decyzji administracyjnych

w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

 

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna i zasady funkcjonowania Ośrodka

 

§ 6

 

 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny, ustalany przez Dyrektora Ośrodka.
 2. Regulamin określa wewnętrzną strukturę organizacyjną z uwzględnieniem szczegółowego zakresu działania i zasad funkcjonowania Ośrodka.
 3. Liczbę i rodzaj stanowisk pracy w Ośrodku ustala Dyrektor Ośrodka w ramach planu finansowego.

 

§ 7

 

 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektor zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz działając jednoosobowo, zgodnie

z zakresem pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta.

 1. Dyrektor Ośrodka z upoważnienia Burmistrza wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu:

a)     pomocy społecznej należących do właściwości gminy,

b)     świadczeń rodzinnych jako zadań zleconych,

c)     dodatków mieszkaniowych jako zadań własnych gminy,

d)     świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

e)     prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

 1. Dyrektor Ośrodka może wytaczać na rzecz mieszkańców miasta Mława powództwa o roszczenia alimentacyjne.
 2. Upoważnienia, o których mowa w ust. 3 mogą być także udzielone innej osobie na wniosek Dyrektora Ośrodka.
 3. Oświadczenia woli w imieniu Ośrodka składa jednoosobowo Dyrektor.
 4. Dyrektor składa Radzie Miasta coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

 

 

§ 8

 

 1. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują przepisy Ustawy z dnia

21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. Nr 223,  poz. 1458 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu pracy.

 1. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

 

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

 

§ 9

 

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy, obejmujący środki finansowe przeznaczone w budżecie Miasta Mława na realizację zadań własnych oraz zadań

z zakresu administracji rządowej.

 1. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest na podstawie przepisów Ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 1. Środki finansowe na funkcjonowanie Ośrodka i realizację zadań wynikających z ustaw zapewnia Wojewoda i Miasto.
 2. Ośrodek posiada odrębne rachunki bankowe.

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 10

 

Ośrodek używa pieczęci o treści:

 

MIEJSKI OŚRODEK

POMOCY SPOŁECZNEJ

06-500 Mława,   ul. Narutowicza 6

tel./fax   23/ 654-35-60, 654-27-69

NIP 5691551879  REGON  002710579

e-mail: mops_mlawa@wp.pl

 

 

§ 11

 

 1. Zmiany do niniejszego Statutu mogą być wprowadzone w trybie właściwym do jego uchwalenia, tj. w drodze Uchwały Rady Miasta Mława.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr XX/ 207/2012

Rady Miasta Mława

z dnia 21 sierpnia 2012r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/170/2012 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Mławie 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art.11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. ) Rada Miasta uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie  stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/170/2012 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie, wprowadza się następujące zmiany:

 

1. w § 1 po pkt 15) dodaje się pkt 15a) w brzmieniu:

 

„15a) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 

z późn. zm.)"

2. w § 3 ust. 3 po pkt 11) dodaje się pkt 12 ) w brzmieniu:

„12) prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.”

 

3. w § 5 po pkt 6) dodaje się pkt 7) w brzmieniu:

 

„7) prowadzenie postępowania, w tym wydawanie i realizowanie decyzji w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.”

4. w § 7 ust. 3 po pkt e) dodaje się pkt f) w brzmieniu:

„f) pomocy materialnej o charakterze socjalnym.”

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2012r.

 

                                                                                        Przewodniczący Rady Miasta

 

                                                                                            inż. Krzysztof Wasiłowski

 

UCHWAŁA Nr XVI/191/2016

RADY MIASTA MŁAWA

z dnia 29 marca 2016r.

 

zmieniająca uchwałę

 

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Mławie 

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm. ), art.11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz.195) Rada Miasta Mława uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie  stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/170/2012 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie, wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 1 po pkt 16) dodaje się pkt 16a) w brzmieniu:

 

„16a) ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195)"

2) w § 3 ust. 3 po pkt 12) dodaje się pkt 13) w brzmieniu:

„13) prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych.”

 

3) w § 5 po pkt 7) dodaje się pkt 8) w brzmieniu:

 

„8) prowadzenie postępowań, w tym wydawanie decyzji w sprawach świadczeń wychowawczych.”

4) w § 7 ust. 3 po pkt f) dodaje się pkt g) w brzmieniu:

„g) świadczeń wychowawczych.”

 

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

                                                                              

                                                                               Przewodniczący Rady Miasta

 

                                                                               mgr Leszek Ośliźlok

 

UCHWAŁA Nr XLV/547/2018

RADY MIASTA MŁAWA

z dnia 25 września 2018r.

zmieniająca uchwałę

 

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Mławie 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art.11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1508) oraz art. 187a ustawy z dnia
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018r.
poz. 998) Rada Miasta Mława uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie  stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/170/2012 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie, wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 3 ust. 3 po pkt 13) dodaje się pkt 14) w brzmieniu:

„14) prowadzenie postępowania w sprawach świadczenia dobry start”

 

2) w § 5 po pkt 8) dodaje się pkt 9) w brzmieniu:

„9) prowadzenie postępowania, w tym wydawanie decyzji w sprawach nienależnie pobranego świadczenia dobry start”

 

3) w § 7 ust. 3 po pkt g) dodaje się pkt h) w brzmieniu:

„g) nienależnie pobranego świadczenia dobry start”

 

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

                                                                           

                                                                            Przewodniczący Rady Miasta

 

                                                                            mgr Leszek Ośliźlok

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 01.01.2021
Data udostępnienia informacji: 01.01.2021
Data ostatniej aktualizacji: 01.01.2021
Liczba wyświetleń: 758
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
01.01.2021
12:24:56
edycja
Administrator
Statut prawny
01.01.2021
12:19:12
dodanie
Administrator
Statut prawny