elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Niedziela 04.06.2023

Świadczenie usług schronienia 20 osobom bezdomnym (mężczyźni i kobiety) przebywającym na terenie Miasta Mława.

Świadczenie usług schronienia 20 osobom bezdomnym (mężczyźni i kobiety) przebywającym na terenie Miasta Mława.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25.11.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług schronienia 20 osobom bezdomnym (mężczyźni i kobiety) przebywającym na terenie Miasta Mława.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002710579

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gabriela Narutowicza 6

1.5.2.) Miejscowość: Mława

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 23 654 35 60

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mops-mlawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mops-mlawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług schronienia 20 osobom bezdomnym (mężczyźni i kobiety) przebywającym na terenie Miasta Mława.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fbe1c26d-4d33-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00284191/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-25 13:13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000881/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Świadczenie usług schronienia 20 osobom bezdomnym (mężczyźni i kobiety) przebywającym na terenie Miasta Mława.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.mops-mlawa.pl/zamowienia-publiczne,38,pl.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja pomiędzy Wykonawcami i Zamawiającym w przedmiotowym postępowaniu możliwa jest jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. przy użyciu miniPortalu, udostępnionego na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ zintegrowanego z dedykowanymi formularzami na e- PUAP, za pomocą których można składać oferty oraz komunikować się z Zamawiającym, korzystając z następujących formularzy: formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz formularz do komunikacji.
UWAGA: Czynności podjęte przez Wykonawcę przy użyciu poczty elektronicznej będą bezskuteczne.
2. Udział Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu równoznaczny jest z akceptacją treści:
1) regulaminu korzystania z systemu miniPortal,
2) warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Wykonawca we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem posługuje sięidentyfikatorem postępowania, dostępnym na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania sprzętowo – aplikacyjne, umożliwiające Wykonawcom wzięcie udziału w postępowaniu:
1) posiadanie (założenie) przez Wykonawcę konta na ePUAP,
2) dysponowanie urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
3) system operacyjny MS Windows,
4) zainstalowana jedna z przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0,
Mozilla Firefox od wersji 15, Google Chrome od wersji 20, Microsoft Edge
5) włączona obsługa JavaScript,
6) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf
7) zainstalowany program antywirusowy.
8) aplikacja systemu miniPortal działa na Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych jest następująca:
a) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
b) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
c) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
d) integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego
automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie Art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1(dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, adres siedziby: ul. Gabriela Narutowicza 6 , 06-500 Mława, dane kontaktowe: tel. 23 654 35 60, e-mail: sekretariat@mops-mlawa.pl
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, którym jest: Marcin Kurpiewski, e-mail: inspektor_ummlawa@open-audit.eu
3. Niniejsze zasady obejmują następujące kategorie osób biorące udział w postępowaniu:
a) osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
b) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
c) członkowie organu zarządzającego wykonawcy, będący osobami fizycznymi,
d) pełnomocnicy wykonawców będący osobami fizycznymi.
4. Każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;
5. Administrator nie planuje powierzać danych osobowych innym osobom fizycznym czy organizacjom a także nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych;
6. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na świadczenie usług schronienia 20 osobom bezdomnym (mężczyźni i kobiety) przebywającym na terenie Miasta Mława.
7. Jeżeli ma zastosowanie, odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
8. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 434 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat a jeżeli okres realizacji umowy będzie dłuższy - cały okres trwania umowy;
9. W przypadku zamówień o wartości powyżej 130 000,00 zł, obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio od Wykonawcy o osobie biorącej udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako wykonawcy w myśl zasady jawności takiego postępowania jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do Art. 22 RODO;
11. posiadacie Państwo:
a) na podstawie Art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
b) na podstawie Art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
c) na podstawie Art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w Art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Państwu:
a) w związku z Art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w Art. 20 RODO;
c) na podstawie Art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.221. 3.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych przebywających na terenie Miasta Mława, skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
2. Wymagany zakres usług w ramach przedmiotu zamówienia:
a) udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych przebywających na terenie Miasta Mława,
b) wyżywienie w formie trzech posiłków dziennie w tym jednego gorącego,
c) środków czystości i higieny osobistej, a w razie potrzeby środków do odwszawiania i dezynfekcji,
d) zapewnienie niezbędnego ubrania i obuwia odpowiedniego do pory roku (umożliwienie prania i suszenia odzieży),
e) zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany,
f) pomocy w sprawach formalno – prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia niepełnosprawności itp.-zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi,
g) zapewnienie podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu,
h) zapewnienie mieszkańcom schroniska usług aktywizacyjnych, ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej, m.in. przez trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów, prowadzenie zajęć terapeutycznych i uczestnictwo w grupach wsparcia,
i) zapewnienie mieszkańcom schroniska dostępu do pomocy psychiatrycznej, psychologicznej i prawnej,
j) zapewnienie mieszkańcom schroniska usług aktywizacyjnych, mających na celu uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności, m.in. przez zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia, trening gospodarowania własnym budżetem,
k) prowadzenie pracy socjalnej szczególnie dla osób, które podpisały kontrakt socjalny - opracowanie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności i ich realizacja,
l) motywowanie osób bezdomnych, u których występuje problem uzależnienia,
do podejmowania terapii odwykowej i jej kontynuowania,
ł.) bezpłatny transport osób wymagających pomocy w formie schronienia
z siedziby lub obszaru działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie do schroniska (koszty transportu osób bezdomnych należy uwzględnić w cenie oferty)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział V SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów łącznie w każdym z kryteriów . Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta może uzyskać maksymalną liczbę 100 punktów.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze z tych ofert ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych już ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dogodna lokalizacja schroniska

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 Pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał przynajmniej jedno zamówienie dotyczące zapewnienia schronienia co najmniej 20 osobom bezdomnym w schronisku dla osób bezdomnych spełniającym minimalne standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w
sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896), przez okres 12 miesięcy na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli usługi były świadczone jednocześnie dla kilku jednostek samorządowych w okresie 12 miesięcy, łącznie dla minimum 20 osób.
Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia/nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie odrzuceniem jego oferty na podstawie art. 226 ust. 2 ustawy Pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zwartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, według wzoru, zamieszczonego w Załączniku nr 6 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
2) dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia określonych w Rozdziale XVI ust 1 SZW, tj. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 powyżej składa:
a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie
jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
b) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub,
jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zwartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, według wzoru, zamieszczonego w Załączniku nr 6 w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
2) dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale XVI ust 1 SWZ, tj. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, które powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, wykazujący, że wykonawca wykonał przynajmniej jedno zamówienie dotyczące zapewnienia schronienia co najmniej 20 osobom bezdomnym w schronisku dla osób bezdomnych lub zamówienia jednocześnie dla kilku jednostek samorządowych w okresie 12 miesięcy, łącznie dla minimum 20 osób, spełniającym minimalne standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896).
W sytuacji, gdy Wykonawca wykonywał usługi wyszczególnione w wykazie na rzecz Zamawiającego, nie ma obowiązku przedkładania dla tych usług dowodów, o których mowa powyżej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te winny potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp), według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
b) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (art. 125 ust. 5 ustawy Pzp), według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ, w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy Pzp wraz z zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia (zaleca się skorzystanie z wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ) lub załączenie innego środka dowodowego, potwierdzającego, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu\tych podmiotów,
c) oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp podwykonawców wskazanych w ofercie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ,
4) dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy (np. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności) lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w
postępowaniu, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona
do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
5) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku oferty spółki cywilnej nie wymaga się pełnomocnictwa o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki wynika z umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający, może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienie publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku:
1) wystąpienia „siły wyższej” (przez „siłę wyższą” należy rozumieć wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą Stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy);
2) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub nastąpi zmiana przepisów administracyjnych w zakresie udzielania pomocy społecznej osobom bezdomnym, wywołująca konieczność istotnej zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy;
3) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku przepisów dotyczących podatków, wysokości opłat urzędowych – dopuszcza się zmianę należnego wynagrodzenia tylko i wyłącznie o różnicę wartości wynikającą z wprowadzonej zmiany;
4) jeżeli zmiana dotyczy realizacji zamówień dodatkowych, o których mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;
5) jeżeli konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy;
6) jeżeli wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca - na zasadach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;
7) jeżeli na skutek awarii instalacji lub innych zdarzeń losowych, wystąpi konieczność tymczasowego przeniesienia osób przebywających w placówce Wykonawcy do innej placówki;
8) jeżeli Wykonawca z uwagi na okoliczności związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych będzie zmuszony do istotnej zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy ze wszystkimi konsekwencjami organizacyjnymi lub ekonomicznymi.
2. Zmiany w treści umowy mogą zostać wprowadzone, jeżeli zmiany te nie są istotnie i nie zostały zakazane dyspozycją art. 454 ustawy Pzp.
3. Zmiany w treści umowy mogą zostać wprowadzone po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze Stron umowy faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji.
4. Zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl Należy odnaleźć przedmiotowe postępowanie na liście wszystkich postępowań, np. za pomocą identyfikatora postępowania na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Przedmiotowe postępowanie stanowi część zamówienia na usługi schronienia dla osób bezdomnych. w którym zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. Jedna z części zamówienia (niniejsze postępowanie) obejmuje usługi schronienia dla osób bezdomnych, druga z części zamówienia ( odrębne postępowanie) obejmuje usługi schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Składanie ofert częściowych powodowałby nadmierne koszty wykonania zamówienia lub też wymagałoby nadmiernego jednoczesnego zaangażowania zasobów ludzkich do skoordynowania działań różnych
wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, co mogłoby zagrozić właściwemu jego wykonaniu.
2. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie określa wymogów zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2.
5. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
8. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu Wykonawcom.
9. Zamawiający nie wymaga wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań w niniejszym zamówieniu.
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
11. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
12. Zamawiający nie stosuje art. 93 ust. 1 pkt 1-4.( katalogi elektroniczne)
13. Wykonawca musi zapewnić ochronę danych osobowych osób bezdomnych zgodnie z przepisami RODO i podpisze w tym zakresie z Zamawiającym umowę powierzenia danych osobowych do przetwarzania. Wzór umowy stanowi załącznik nr 8.

 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie
Odpowiadający za treść: Justyna Wyszkowska
Wprowadził informację: Justyna Wyszkowska
Edytował informację: Justyna Wyszkowska
Lista załączników: 6
Data wytworzenia informacji: 25.11.2021
Data udostępnienia informacji: 25.11.2021
Data ostatniej aktualizacji: 06.12.2021
Liczba wyświetleń: 282
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
06.12.2021
13:37:05
edycja
Justyna Wyszkowska
Ogłoszenie o zamówieniu . Świadczenie usług schronienia 20 osobom bezdomnym (mężczyźni i kobiety) przebywającym na terenie Miasta Mława.
06.12.2021
13:36:52
edycja
Justyna Wyszkowska
Ogłoszenie o zamówieniu . Świadczenie usług schronienia 20 osobom bezdomnym (mężczyźni i kobiety) przebywającym na terenie Miasta Mława.
06.12.2021
13:30:22
edycja
Justyna Wyszkowska
Ogłoszenie o zamówieniu . Świadczenie usług schronienia 20 osobom bezdomnym (mężczyźni i kobiety) przebywającym na terenie Miasta Mława.
06.12.2021
13:30:01
edycja
Justyna Wyszkowska
Ogłoszenie o zamówieniu . Świadczenie usług schronienia 20 osobom bezdomnym (mężczyźni i kobiety) przebywającym na terenie Miasta Mława.
06.12.2021
09:00:56
edycja
Justyna Wyszkowska
Ogłoszenie o zamówieniu . Świadczenie usług schronienia 20 osobom bezdomnym (mężczyźni i kobiety) przebywającym na terenie Miasta Mława.
06.12.2021
09:00:34
edycja
Justyna Wyszkowska
Ogłoszenie o zamówieniu . Świadczenie usług schronienia 20 osobom bezdomnym (mężczyźni i kobiety) przebywającym na terenie Miasta Mława.
02.12.2021
15:26:50
edycja
Justyna Wyszkowska
Ogłoszenie o zamówieniu . Świadczenie usług schronienia 20 osobom bezdomnym (mężczyźni i kobiety) przebywającym na terenie Miasta Mława.
25.11.2021
13:46:04
edycja
Justyna Wyszkowska
Ogłoszenie o zamówieniu . Świadczenie usług schronienia 20 osobom bezdomnym (mężczyźni i kobiety) przebywającym na terenie Miasta Mława.
25.11.2021
13:45:49
edycja
Justyna Wyszkowska
Ogłoszenie o zamówieniu . Świadczenie usług schronienia 20 osobom bezdomnym (mężczyźni i kobiety) przebywającym na terenie Miasta Mława.
25.11.2021
13:45:16
edycja
Justyna Wyszkowska
Ogłoszenie o zamówieniu "Świadczenie usług schronienia 20 osobom bezdomnym (mężczyźni i kobiety) przebywającym na terenie Miasta Mława."
25.11.2021
13:43:47
edycja
Justyna Wyszkowska
Ogłoszenie o zamówieniu
25.11.2021
13:31:49
edycja
Justyna Wyszkowska
Ogłoszenie o zamówieniu "Świadczenie usług schronienia 20 osobom bezdomnym (mężczyźni i kobiety) przebywającym na terenie Miasta Mława."
25.11.2021
13:31:05
edycja
Justyna Wyszkowska
Ogłoszenie o zamówieniu
25.11.2021
13:30:35
edycja
Justyna Wyszkowska
Ogłoszenie o zamówieniu
25.11.2021
13:30:15
edycja
Justyna Wyszkowska
Ogłoszenie o zamówieniu
25.11.2021
13:29:46
edycja
Justyna Wyszkowska
Ogłoszenie o zamówieniu
25.11.2021
13:26:49
dodanie
Justyna Wyszkowska
Ogłoszenie o zamówieniu "Świadczenie usług schronienia 20 osobom bezdomnym (mężczyźni i kobiety) przebywającym na terenie Miasta Mława."